Ópályiak Baráti Köre Egyesület - ALAPSZABÁLY

I. Az Egyesület neve: Ópályiak Baráti Köre Egyesület Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület önálló társuláson alapuló társadalmi szervezet.
Az Egyesület Önálló jogi személy.
Az alapítás éve: 1995
Működési területe: Magyarország
Hivatalos nyelve: Magyar
Pecsétje: Ópályiak Baráti Köre, 4821 Ópályi Petőfi út 2.
Székhelye: 4821 Ópályi, Petőfi út 2. Az egyesület politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési, megyei, önkormányzati képviselőjelöltet nem támogathat. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez. II. Az Egyesület célja: Ópályi község múltjának feltárása, jelenének és jövőjének alakítása az élet minden területén. A mátészalkai kistérség turisztikai, terület és vidékfejlesztésének elősegítése.

Az egyesület alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26 § c. pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
Ópályi község kulturális örökségének feldolgozását, megóvását
A műemlékvédelmet, az Ópályi községben meglévő két műemlék jellegű templom felújításának, programjának segítése, szervezése
Környezetvédelmet, természetvédelmet, állatvédelmet, az Ópályi község és környéke természeti környezetének védelmét, védett területek kialakítását
Nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést.
Kulturális tevékenység keretében a község kulturális rendezvények szervezését
Sporttevékenység: a község sportéletének fejlesztését, a sportolás személyi, szervezeti feltételeinek megteremtését, működtetését, szakosztályok létrehozását
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
A magyarországi nemzeti etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
Rehabilitációs foglalkoztatás
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból III. Az egyesület tevékenysége
Ópályi népi hagyományainak kutatása, újraélesztése
A község történeti, kulturális és sportmúltjának feldolgozása
A mezőgazdálkodás módszereinek, eszközeinek feltárása, leírása
Falumúzeum létrehozása
A község életét bemutató kiadványok megjelenítése, illetve ilyenek támogatása
A község tehetséges fiataljainak támogatása
A község sportéletének fejlesztése, egészséges életmódra nevelés
A község környezet és természetvédelmi problémáinak megoldása
Ópályi határában élő védett növények és állatok feltárása, élőhelyük védetté nyilvánítása
Az Ópályi határrészek neveinek felkutatása
Teleház létrehozása és üzemeltetése
Bálokat, előadói esteket előadásokat szervezhet, művelődési házat üzemeltethet
Kapcsolatot tart fenn más hasonló jellegű szervezetekkel
Alapítványokat hozhat létre, illetve alapítványokat támogathat
Feladatainak ellátására létesítményeket hozhat létre, eszközöket szerezhet, céljai elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat
Kapcsolatok építése és ápolása határon túli civilszervezetekkel
Önkormányzati szociális feladatok elvégzését vállalhatja át
Ifjúsági és gyermekvédelmi feladatokat végezhet
A cigány kisebbség körében szerveződött egyesületek segítése, a hátrányos helyzetű csoportok kirekesztődésének megakadályozása
A csökkent munkaképességűek és munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek átképzésének és munkához való jutásuk elősegítése
A mátészalkai kistérségben a civil érdekképviselet és a szektorok közötti együttműködés elősegítése
Pályázatfigyelés és írás a kistérség civilszervezetei forrásteremtő képességének növelése érdekében
Helyi és kistérségi honlap szerkesztése és karbantartása
Helyi és térségi újság és kiadványok szerkesztése és kiadása
Leader típusú pályázatok gesztorálása
A Turisztikai rendezvények a térség összehangolása, forrásteremtés. IV. Az Egyesületi tagság feltételei Az Egyesület teljes jogú tagja lehet, az aki, az Egyesület céljaival egyetért, azok megvalósításában részt vesz, alapszabályát elfogadja és tagdíjat fizet. Új tag felvételéhez két tag ajánlása szükséges.
Pártoló tag lehet minden természetes vagy az a jogi személy, aki adományaival növeli az Egyesület alaptőkéjét.
Az Egyesület jogi tagja lehet az a jogi személy, mely az Egyesületet céljai elérésében támogatja, és az Egyesület elnöksége a tagok sorába iktatja. /ajánlás nem szükséges/
Tiszteletbeli tag lehet az, aki az Egyesület munkáját kiemelkedő módon segíti. E cím adományozásáról az elnökség dönt. V. A tagok jogai
Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, gyűlésein felszólalhatnak, véleményt nyilváníthatnak, előadásokat tarthatnak. Szavazati és jelölési joguk van, és bármely tisztségre választhatók. Élhetnek az Egyesület nyújtotta kedvezményekkel. A tagok kötelezettségeiMinden tag köteles az alapszabályt, az Egyesület szerveinek határozatait betartani, és a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni. Az Egyesületi tagság megszűnik: az Egyesület megszűnésével
kilépéssel
fegyelmi határozattal történő kizárással VI. Az Egyesület szervezete, szerveinek feladatai, vezető testületei Közgyűlés
Elnök, elnökség
Ellenőrző és Fegyelmi bizottság Az Egyesület közgyűlése az Egyesület legfőbb szerve és a tagok összességének képviselete. Az Egyesület közgyűlése nyilvános. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: Az Egyesület tisztségviselőinek – az elnök és két alelnök, az ellenőrzős és fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása
Az elnökség és Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása
Az Alapszabály elfogadása, módosítása
A szervezet éves költségvetésének, közhasznúsági jelentőségének elfogadása
Valamely állami vagy önkormányzati feladat átvállalására vonatkozó szerződés megkötése
A tagfelvétel és a tagkizárás elutasítása ellen bejelentett jogorvoslati kérelem elbírálása
Más szervezetbe való belépés, illetve onnan való kilépés elhatározása
A tagdíjak mértékének meghatározása
Minden olyan döntés, meghozatala, amelyet valamely jogszabály vagy alapszabály a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe utal
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők 50%-a +1 fő jelen van. Rendes közgyűlést az Egyesület évente tart. Vezetőséget választó
közgyűlést kétévenként hív össze, és az Elnököt, Elnökséget Ellenőrző Bizottságot egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja meg. Ha a közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok létszáma nem éri el a határozatképességet, akkor két héten belül újra összehívott közgyűlése a létszámtól függetlenül határozatképes. Másodfokon dönt a tagok fegyelmi ügyében. A költségvetés elfogadásához és az alapszabály módosításához a tagok kétharmadának szavazata szükséges. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagság egyharmada írásban kéri, vagy ha az Elnökség elrendeli. Közgyűlésen az Elnökség beszámol az elmúlt időszak alatt végzett munkáról. Két közgyűlés között az Elnökség határozatai kötelezőek. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. A költségvetés és az alapszabály elfogadása kivételével egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlést az elnök hívja össze, a napirendi pontok feltüntetésével írásban, 8 nappal az ülés előtt. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a számviteli beszámolót
a költségvetési támogatás felhasználását
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
a cél szerinti juttatások kimutatását
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról szóló beszámolót, a közgyűlés, elnökség szélesebb érdeklődési kört érintő eseti döntéseit sajtóban hirdetés formájában közzé kell tenni. Az Egyesület Elnöksége /az elnök és a két elnökhelyettes/
Az elnökség minden olyan kérdésben jogosult eljárni és dönteni, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe
A Közgyűlésen elfogadott határozatok és az alapszabályban rögzítettek alapján irányítja, biztosítja az Egyesület működését
Kapcsolatokat épít ki más egyesületekkel, szövetségekkel, gondoskodik az Egyesület képviseletéről bel- és külföldi szakmai megbeszéléseken, összejöveteleken
Meghatározza az Egyesület ügyrendjét, elbírálja a tagfelvételi kérelmet
Intézi az Egyesület igazgatási, gazdálkodási és pénzügyeit, vállalkozásait
Szervezi az Egyesület rendezvényeit, akciót, illetve szervezőket bízhat meg
Megvitatja a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, beszámolókat
Elkészíti az éves költségvetés előterjesztését
Dönt a szervezet által beadandó pályázatokról
Elkészíti az éves munkatervet, amit a közgyűlés elé terjeszt
Az Egyesület elnöke: Egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat
Képviseli az Egyesületet
Összehívja az Egyesület Közgyűlését és az elnökségi üléseket azokon az elnököl és őrködik az Egyesület törvényes működése felett
Az Egyesület bélyegzőjét használja
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesítik
Az elnökség 3 havonta ülésezik, ülései nyilvánosak
Az elnökséget az elnök hívja össze, írásos meghívóval, amit az ülés előtt 3 nappal küld ki
Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza
Az elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a részt vesz (elnök és egy társelnök)
Az elnökség évente egyszer köteles a közgyűlésnek beszámolni a tevékenységéről, a beszámoló jóváhagyásáról a közgyűlés dönt
Az elnökség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, a leírt tartalommal közhasznúsági jelentést készíteni, amit a közgyűlés elé terjeszt Ellenőrző- és Fegyelmi Bizottság A bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja és működéséért kizárólag annak felelős
A bizottságnak 3 tagja van. – A bizottság köteles ellenőrizni az Egyesület költségvetésének, a testületi szervek határozatainak végrehajtását, az alapszabályszerű működést, a pénz és anyagkezelését, a bizonylati fegyelmet
A bizottság elnöke jogosult részt venni /tanácskozási joggal/ az Elnökség ülésein
A bizottság első fokon jár el az Egyesület tagjainak fegyelmi ügyében A fegyelmi büntetés formái: figyelmeztetés
megrovás
szigorú megrovás
kizárás 4. A közgyűlés tisztségviselői és elnöksége között nem lehet a Ptk. 685§ b.) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói, valamint élettársi kapcsolat. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685 § b.) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás.5. A közgyűlés, elnöksége által hozott határozatokról minden évben elölről kezdődő, folyamatos sorszámozással, a döntés időpontjának megjelölésével nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a határozat teljes szövegét, hatályának időtartamát, a határozatot támogatók és ellenőrzők név szerinti megjelölését. A közgyűlés, elnökség által hozott határozatokról az érintetteket 8 napon belül tájékoztatni kell.VII. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása Az Egyesület önálló vagyonnak rendelkezik, azzal önállóan gazdálkodik.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Egyesület céljának megfelelő tevékenységre fordítja.
Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A kapott támogatás mértékét és feltételeit a klub által nyújtott cél szerinti juttatásokat sajtó útján nyilvánosságra kell hozni, azok bárki által megismerhetők.
Az Egyesület elnökségének tagját, támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, ill. az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az Egyesület bármely célszerinti juttatását pályázathoz kötheti, a pályázat kiírásáról az elnökség dönt. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Az Egyesület a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, ill. hitel törlesztésre nem használhatja fel. Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, ill. vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 2.Az Egyesület bevételei:
tagjaitól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozó közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, ill. adomány;
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételei;
az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
a szervezet eszközeinek befektetésből származó bevétel,
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel
a vállalkozási tevékenységéből származó bevétel 3. Az Egyesület költségei:
a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. VI. Hatályba lépő és záró rendelkezések
A kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés 2006. december 29-én megtárgyalta és elfogadta.
A Közgyűlés a tagdíjat évi 1200 Ft-ban állapította meg, ami részletben is befizethető.
Az alapszabály módosítható okiratban nem szabályozott kérdésekben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi XLVI. Törvény rendelkezései irányadóak.

Szabóné Nagy Zsuzsa
elnök
Ópályi, 2009. május. 20.