HKA WORKSHOP

2014. 11. 05.
4821, Ópályi, Árpád u. 3.
TELEHÁZ

Bevezetés:

 • az ÁROP-2.2.22 projekt általános céljai
 • a település helyi stratégiájának kialakítása
 • a tapasztalatok beépülése a HKA módszertanba
 • közös szótár létrehozása (pl.: SWOT – az angol szavak kezdőbetűi)


 • műhelymunka, ahol minden vélemény számít
 • szerepek tisztázása
 • Kommunikációs szabályok kialakítása (közös megbeszélés):
 • Ne zárjuk ki, hogy másnak is igaza lehet/van!
 • Minden vélemény fontos és nem minősítünk!
 • Mindenkinek jogában áll kifejezni véleményét!
 • Egyszerre egy valaki beszél, és ne ismételjünk!
 • Maradjunk a témánál, ne térjünk el a tárgytól!
 • Az itt elhangzottak nem használhatók senki ellen!

Tréning gyakorlat:

 • bemutatkozás párokban
 • Közös szótár létrehozása, amely része lesz a közös memóriának
 • romák csoportja (cigány szó helyett, a roma kifejezést használjuk, roma=ember)
 • képviselők csoportja (nagy testület – kis testület példája)
 • Ópályiak Baráti körének csoportja (közösségfejlesztés, hagyományőrzés)
 • szociális segítők csoportja
 • egészségvédők csoportja
 • közbiztonságért tevők csoportja
 • vallásgyakorlók, hívők csoportja
 • nyugdíjasok csoportja

Gyakorlat csoportokban (2 csoport):

 • Milyen Ópályit szeretnénk 2020-ban?
 • átfogó célok, vágyak

JÖVŐKÉP ELEMEK:

 • nyugodt, békés, élhető település
 • teljes foglalkoztatottság
 • „virágos” falu, városias falu, fiatalok számára is legyen vonzó
 • kultúra kiterjesztése
 • „biztonságos holnap”
 • a település teljessége legyen rendezett
 • szegregációmentesség érvényesüljön
 • analfabétizmus csökkentése (írás, - és digitális tudás)
 • többnyelvű, közös nyelvű település
 • szociális gazdaság megerősítése
 • köz- és vagyonbiztonság megerősítése
 • keresztyén erkölcsi normák

A település jövőképe

Olyan települést szeretnénk, ahol teljes a foglalkoztatottság, virágos, biztonságos, élhető, vonzó a fiatalok számára, ahol mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását.

Ezért, Ópályi Község 2020-ra egy olyan település legyen, ahol:

 • a népesség kormegoszlása kiegyensúlyozott, a fiatalok helyben kívánnak maradni
 • a településen jó a közbiztonság
 • a településen élő munkaképes korosztály képzettséget, végzettséget szerez
 • a munkaképes korú lakosság helyben, vagy a térségen belül talál a megélhetéséhez szükséges munkát
 • a lakosság minden rétege hozzájut az igényeinek megfelelő oktatáshoz, kultúrához, sporthoz, szociális alapellátáshoz és orvosi ellátáshoz
 • a települési együttműködések partnerségek kapcsán, lehetőség nyílik az aktív pihenésre, szórakozásra
 • a település értékei jó színvonalon megőrzöttek, ápoltak
 • az önkormányzat gazdálkodása biztonságos, az állam teljes mértékben finanszírozza a fejlesztéseket és a feladatokat
 • a jó színvonalú intézményrendszert a településen kívül élők is igénybe veszik
 • a barátságos települési környezetnek és a jó lehetőségeknek köszönhetően nő a beköltözők, letelepedők száma
 • őrzi hagyományait, a régi megélhetési formákat, tovább építi az önellátó gazdálkodást

A csoportmunka során felmerült akciók, amelyek majd később kerülnek felhasználásra:

 • gyerekház létrehozása
 • közösségi ház a telepen
 • nyelvhasználat kiskorban kezdődjön meg
 • szociális központ kialakítása (bentlakásos idősök otthona, szakképzett dolgozókkal)
 • köz- és vagyonbiztonság megteremtése
 • közösségi ház kialakítása a fiataloknak (szórakoztatóközpont)

„Tiszta udvar rendes ház.”

 • roma kertváros kialakítása
 • értékek összegyűjtése
 • hagyományok összegyűjtése

SWOT ANALÍZIS (post-ites gyűjtés – majd témafelelősök bemutatása és plenáris megbeszélés)

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

jól működő önkormányzat,

jó csapatmunka,

MI (2), közösségi összefogás (2),

a humán erőforrás megfelelő,

motiváltság a változásra,

a fejlesztések iránt elkötelezettek a civilszervezetek és a szakemberek, iskolai képzés, e-közigazgatás,

jó infrastruktúra (2), jó színvonalú az iskola, óvoda (3), múzeumok,

az egyház, háziorvosi ellátás és felvilágosító munka (2),

kiépített szociális rendszer, alapellátás elérhetősége, idősek ellátása (3)

rendőrség, polgárőrség,

 

 

 

széthúzás, egymás meg nem értése,

a szegregátumban nincs kiépítve az infrastruktúra (2), egészségtudat hiánya (2),

ellenséges szemlélet, szegénység mélyülése, anyagi források hiánya,

közösség hiánya a kisebbség körében,

sok a lakatlan ház (2),

öregedés, munkanélküliség (3),

iskolázatlanság, alulszocializált családok,

biztonság hiánya,

műveletlen kertek, integrációs ellenállás, erkölcsi hanyatlás, sok az analfabéta (3),

értékválság,

egészségtelen táplálkozásból fakadó betegségek, nem egységes értékrend,

„MI” (kitartás hiánya)

az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, vállalkozások hiánya

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

együttműködés fejlesztése, összefogás,

jó együttműködés a hivatallal,

erkölcsi normák erősödése,

roma közösségi ház építése a telepen,

közmunka hatékonyságának növelése,

nemzetközi kapcsolatok, egyházakban, egyesületekben, gyerekekben rejlő lehetőségek;

kisvállalkozók,

Gyerekház újragondolása, autópálya,

oktatás (3), képzések,

uniós pályázatok (4),

képzések,felzárkóztatás, analfabétizmus megszüntetése, szakképzett munkaerő,

szociális ellátás fejlesztése,

közös célok kitűzése,

rend és fegyelem, bűnözés csökkentése, bűnmegelőzés,

szociális gazdaság fejlesztése, városiassá válás,

kisebbség közösségfejlesztése

analfabétizmus fokozódása,

fertőzések, betegségek növekedése,

erkölcsi hanyatlás, bűnözés, politika, a közösségi gondolkodás hiánya nő,

széthúzás (2), iskolázatlanság,

nem támogató a környezet,

érdektelenség növekedése,

mélyszegénységben elő emberek számának növekedése (4), sok a gazdátlan kutya,

munkanélküliség tovább növekedése (4),

a közösség elöregedése, fiatalok elvándorlása,

gazdasági visszaesés

Következő lépés problémák gyűjtése (mi akadályozza, meg, hogy az erősségeket kihasználjuk, hogy milyen problémák miatt nem tudjuk csökkenteni a gyengeségek hatását stb..)

 

Ezt követően az egyes, csoportok által felírt elemek bekerültek a közösségi probléma térbe.

PROBLÉMATÉR:

 

 

 

Forrásigény

 

 

 

 

nagy forrásigényű kis forrásigényű forráshiány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi képességek, adottságok

 

nehezen kezelhető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


könnyen kezelhető

analfabétizmus; érdektelenség;

kölcsönös tisztelet, egyenlő bánásmód hiánya;

motiváltság, önbizalom hiánya;

uzsora;

összefogás hiánya, csoportok közötti problémák;

más értékrend, szocializáció;

egészséges táplálkozás tudatosságának hiánya;

vajda rendszer, vezető hiánya;

deviáns viselkedés;

 

 

 


közmű önköltség a romák körében;

nincs munkahely;

pénzhiány, eszközök hiánya;

foglalkoztatás (önkormányzaton kívül)

jó példák hiánya a kisebbségből;

értékmegőrzés hiánya;

kisebbségek esetében mentorprogram hiánya;

kiskertek megművelése;

 

 

 

 

Négy csoport alakult ki:

 • sok kis forrásigényű, de nehezen kezelhető probléma (10);
 • nagy forrás igényű és nehezen kezelhető problémák (5);
 • közepes forrásigény és közepes nehézség a kezelésben (3);
 • kis forrásigény, közepes kezelési nehézség (1).

ÉRTÉKEK:

A következőlépésben azoknak az elveknek, értékeknek a meghatározása történt, amelyek mentén a vágyott jövőképet a településen élők közössége megvalósítja.

Ezeknek a kialakításhoz 4 érték csoport került kialakításra:

 • rend;
 • fejlesztés, képzés;
 • kisebbség;
 • egészségügy, támogatás, szociális értékek.

Csoportok által megfogalmazott értékek:

 • Rend
 • szülőktől kapott erkölcsi értékrend, hagyomány tisztelete
 • szabálykövetés
 • hivatástudat
 • tudás alapú rend
 • közösség értékeinek tiszteletben tartása

Fejlesztés, képzés:

 • mindenki számára elérhető legyen a tudás
 • valós problémákra, igényekre épüljön
 • stratégia legyen (átgondoltság, tervezettség)
 • kultúra és hagyományőrzés, tisztelet
 • használható tudás

Kisebbség:

 • roma hagyomány őrzése
 • szociokulturális értékek tiszteletben tartása
 • előítélet mentesség
 • tolerancia
 • egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség
 • társadalmi integráció

Eü-i, támogató, szociális:

 • folyamatos felvilágosítás
 • prevenció
 • szűrővizsgálatok
 • életmódbeli tanácsadás
 • egyenlő bánásmód
 • foglalkoztatás
 • közfoglalkoztatások színvonalának javítása

Következő lépésben a csoportok az összes értékmeghatározásból elkészítették a saját 10 – 12 értékmeghatározást tartalmazó listájukat, majd körforgós rendszerben 1- 1 értéket felkínáltak a közös listára, ami megvitatásra került. Ennek eredményeként kialakult egy konszenzuson alapuló értéklista.

Kiválasztott értékek:

 • prevenció, felvilágosítás, életmód, tanácsadás
 • hagyomány tisztelete, kulturális hagyományőrzés
 • esélyegyenlőség, egyenlőbánásmód
 • tudásigény fenntartása, felkeltése, képzés valós igényre
 • szabálykövetés, közösségi értékek tiszteletben tartása
 • együttműködés
 • stratégia alapú fejlesztés
 • tolerancia
 • „foglalkoztathatóság” elérése
 • tudatosság, elkötelezettség, kitartás

Ezt követően került sor a nap zárására egy záró körrel.

 

Módosítás: (2014. november 12. szerda, 06:11)